ΚΑΖΝΕΣΗ ΜΑΡΙΝΑ

Το γραφείο παρέχει πλήρεις συμβολαιογραφικές υπηρεσίες πάσης φύσεως.

  • Αγοραπωλησίες
  • Δωρεές – Γονικές Παροχές
  • Διανομές
  • Διαθήκες
  • Αποδοχές Κληρονομίας
  • Σύμφωνα συμβίωσης
  • Αναγνωρίσεις Τέκνων
  • Ένορκες Βεβαιώσεις
  • Πληρεξούσια
  • Συστάσεις Οριζοντίων Ιδιοκτησιών

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σόλωνος 68, Αθήνα, Ελλάδα , Αττική, Κολωνάκι 106 80
2ος όροφος
210 5227058