ΦΛΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει μια ευρεία γκάμα νομικών/δικονομικών υποθέσεων, εκπροσώπηση δικαστική και εξωδικαστική, συμβουλευτική δικηγορία, διαπραγματεύσεις.
Μέλημά μας  η εξατομικευμένη αντιμετώπιση των υποθέσεων με βάση τις ανάγκες και τις προτεραιότητές σας  και η διεκπεραίωσή τους με τον πλέον σύντομο και αποτελεσματικό τρόπο.

Τομείς Εξειδίκευσης
Ακίνητα: αγοραπωλησίες ακινήτων, δωρεές, ανακλήσεις δωρεών, κληρονομικά (δημοσιεύσεις διαθηκών, αγωγές διανομής, εκδόσεις κληρονομητηρίων, κοκ)

Μισθώσεις: μισθώσεις ακινήτων ιδιωτικές-εμπορικές, μισθωτήρια, αγωγές/διαταγές απόδοσης μισθίου, φθορές μισθίου κοκ

Αδικοπραξίες: πάσης φύσεως αδικοπραξίες, αγωγές αποζημίωσης

Αυτοκίνητα: ατυχήματα, αποζημιώσεις αστική και ποινική διάσταση

Πνευματική Ιδιοκτησία: κατοχύρωση και δικαστική προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας/ συγγενικών δικαιωμάτων

Προστασία Προσωπικότητας

Οικογενειακό Δίκαιο: συναινετικά και κατ’ αντιδικίαν διαζύγια, αγωγές διατροφής, ασφαλιστικά μέτρα διατροφής και επιμέλειας τέκνων, αγωγές συμμετοχής στα αποκτήματα κοκ)

Συμβουλευτική: δάνεια-τραπεζικές συμβάσεις, διακανονισμοί καθυστερημένων οφειλών

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Ληξιπρόθεσμες οφειλές: Διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων οφειλών, διαταγές πληρωμής, αναγκαστική εκτέλεση, ανακοπές

Εμπορικό δίκαιο: εταιρικά καταστατικά, σύσταση, τροποποίηση, λύση ΟΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, σύσταση σωματείων, αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, εκπόνηση εταιρικών συμβάσεων, τήρηση πρακτικών γενικών συνελεύσεων και διοικητικών συμβουλίων, συμβουλευτική

Εργατικό Δίκαιο: μελέτη συμβάσεων, αγωγές αποζημίωσης απόλυσης, αγωγές για οφειλόμενες καταβολές, επίσχεση εργασίας, εργατικά ατυχήματα κοκ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Χαριλάου Τρικούπη 84, Αθήνα, Ελλάδα , Αθήνα 10680
210 3641248